Thứ Hai, ngày 11 tháng 8 năm 2014

Hướng dẫn thu phí và cung cấp tóm tắc bệnh án

          ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4       PHÒNG Y TẾ       
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          
                  Số:     /PYT
          Quận 4, ngày 1 tháng 8 năm 2014

V/v  hướng dẫn thu phí cung cấp tóm tắc bệnh án.

             

                    Kính gửi: Các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn quận 4.


          Thực hiện Công văn số 4268/SYT-NVY ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu phí cung cấp tóm tắc bệnh án.

         Luật khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 59, điểm b khoản 4 có quy định “Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chổ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép”. Như vậy, theo quy định nếu mượn hồ sơ bệnh án tại chổ để đọc hoặc tự sao chép thì không phải đóng phí, trong trường hợp có yêu cầu cung cấp “tóm tắc bệnh án” thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể thu phí trên cơ sở giá thu được tính toán đủ và đúng các chi phí.

          Đề nghị các Phòng khám đa khoa và Phòng khám chuyên khoa trên địa bàn quận nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.
 

                            
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG


- Như trên;
- Sở Y tế TPHCM;
- Thường trực UBND quận 4;
- Lưu: VT.

                                                                                          
                                              Đoàn Bích Hồng           


Tăng cường chống bệnh tiêu chảy cấp tại các cơ sở khám chữa bệnh


Thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Thuốc không đạt chất lượng lấy mẫu tại cơ sở


Thông tư 19/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc


Ban hành hướng dẫn bảo quản vắc xin


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Ginkgo Biloba extract 40mg)


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Fexofenadin 120mg)


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (thuốc Đông y Thăng trĩ)


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Levofloxacin 500mg)


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Celecoxib 200mg)


Đình chỉ lưu hành thuốc Pantoprazol 40mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chất lượng


Thứ Bảy, ngày 08 tháng 2 năm 2014

Thuốc không đạt chất lượng được lấy mẫu tại cơ sở loại 2


THU HỒI THUỐC TIÊM TRUYỀN SODIUM BI CARBONATE


Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Roxithromycine


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Diclofen 75mg


Tạm đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Cefpodoxime 200mg