Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015

Giám sát các sản phẩm không đạt chất lượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
 

 Số: 114/PYT

V/v giám sát các sản phẩm
không đạt chất lượng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quận 4, ngày 18  tháng 9 năm 2015

  
Kính gửi:
                   - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4;
- Ủy ban nhân dân 15 phường;
                   - Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng;
  
Thực hiện Công văn số 5166/SYT-TTra ngày 29/7/2015 của Sở Y tế về việc giám sát mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng và chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4 tại Phiếu chuyển số 3824/VP-PC ngày 03/8/2015;
Cục An toàn thực phẩm đã có Thông báo về việc tạm dừng lưu thông đối với 02 loại sản phẩm:
1. Sản phẩm TPCN Docter’s Choice Slim & Slim: Batch No DRC 40911, NSX: 09/01/2014, HSD: 31/8/2017; Nhà sản xuất: Americo Group LLC - 21299 Palomar Street # A Wildomar, CA 92595 - USA (Địa chỉ tại P.O.Box 8156 Fountain Valley, CA 92728, USA), sản phẩm do Công ty TNHH Vivabeauty, địa chỉ: Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phân phối độc quyền. Lô sản phẩm có Sibutramin 4,89 mg.
2. Sản phẩm TPCN Siro ngon ngon baby của Công ty Cổ phần Vinapharm, địa chỉ: 132/1 Bàu Cát 1, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà sản xuất: Công ty TNHH ADC - Thới Hưng - phường Long Hưng, quận Ô Môn, Cần Thơ), số lô: 011014, HSD: 210716. Lô sản phẩm không đạt chỉ tiêu: Calci lactate và vi sinh vật.
Đề nghị Ủy ban nhân dân 15 phường tích cực tuyên truyền phổ biến, cảnh báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và người tiêu dùng, kịp thời xử lý và báo cáo về Phòng Y tế Quận 4 khi phát hiện 02 sản phẩm trên lưu thông trên địa bàn quản lý; các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không được kinh doanh 02 loại thực phẩm chức năng không đạt nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;                              
- Chi cục ATVSTP Thành phố;
- TT.UBND Quận 4;
- Ban chỉ đạo và Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP Quận 4;
- Đội QLTT4B;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)


Đoàn Bích Hồng

Tăng cường phòng chống bệnh Tay chân miệng trong trường học

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số:          /UBND-VX
          Quận 4, ngày       tháng 11 năm 2015

V/v tăng cường phòng chống
bệnh tay chân miệng trong trường học.

                                                     


                      Kính gửi:
-    Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4;
-    Bệnh viện Quận 4;
-    Phòng Y tế Quận 4;
-    Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4;
-    Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4;
-    Trung tâm Văn hóa Quận 4;
-    Ủy ban nhân dân 15 phường.


Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 7606/SYT-NVY ngày 28/10/2015 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng trong trường học, Ủy ban nhân dân Quận 4 có ý kiến chỉ đạo như sau:
          1. Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4:
          Chủ động, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tổ chức vệ sinh trường học, các khoa, phòng hàng ngày; vệ sinh khử khuẩn hàng tuần đối với các dụng cụ, trang thiết bị, đồ chơi của học sinh, vệ sinh cá nhân, hướng dẫn thực hiện rửa tay đúng quy trình trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cách sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định.
          Chỉ đạo Trạm y tế phường phân công người giám sát các hoạt động kiểm soát bệnh Tay chân miệng trong trường học trên địa bàn quản lý.
Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng trên địa bàn Quận 4, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học, chú trọng các nhóm trẻ gia đình, mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo và các trường tiểu học.
2. Phòng Y tế Quận 4:
Tiếp tục vận động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tăng cường tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà cách phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác chẩn đoán, phát hiện ca bệnh, điều trị tích cực, chuyển tuyến kịp thời và thực hiện báo cáo ca bệnh theo quy định.
Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng trên địa bàn Quận 4.
          3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4:
          Chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ và các trường tiểu học tăng cường công tác quản lý chặt chẽ sức khỏe học sinh, trường hợp nghi ngờ, phát hiện sớm ca bệnh, ghi nhận thông tin ca bệnh, cần thông tin ngay cho Trạm y tế địa phương.
           Phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng quận điều tra dịch tễ, xác định ca bệnh, xử lý khử khuẩn ngay nơi có ca bệnh, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong trường học.
4. Bệnh viện Quận 4:
 Sẵn sàng thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời và thông tin ca bệnh về Trung tâm Y tế dự phòng để quản lý ca bệnh và xử lý ổ dịch đúng quy định.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá Quận 4:
Phối hợp ngành y tế tăng cường hoạt động truyền thông phòng chống bệnh Tay chân miệng tại địa phương, tiếp tục tổ chức phát loa lưu động, treo băng rôn tại khu phố, cộng đồng dân cư, khu vực công cộng, khu vực đông người, tuyên truyền vận động người dân phòng bệnh hiệu quả và an toàn.     
6. Ủy ban nhân dân 15 phường:
 Phối hợp các ban ngành, đoàn thể và Trạm Y tế phường tăng cường công tác tuyên truyền đến các nhóm trẻ gia đình, trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học đóng trên địa bàn các biện pháp phòng chống bệnh Tay chân miệng trong trường học đạt hiệu quả./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế Thành phố;
- TT. UBND Quận 4;
- VPUB: CPVP, Th;
- Lưu: Vt, T-     b. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hùng Tấn
                                                                               
Thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2015

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CÁC SẢN PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
 

 Số: 114/PYT

V/v giám sát các sản phẩm
không đạt chất lượng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quận 4, ngày 18  tháng 9 năm 2015

  
Kính gửi:
                   - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4;
                   - Ủy ban nhân dân 15 phường;
                   - Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng;
  
Thực hiện Công văn số 5166/SYT-TTra ngày 29/7/2015 của Sở Y tế về việc giám sát mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng và chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4 tại Phiếu chuyển số 3824/VP-PC ngày 03/8/2015;
Cục An toàn thực phẩm đã có Thông báo về việc tạm dừng lưu thông đối với 02 loại sản phẩm:
1. Sản phẩm TPCN Docter’s Choice Slim & Slim: Batch No DRC 40911, NSX: 09/01/2014, HSD: 31/8/2017; Nhà sản xuất: Americo Group LLC - 21299 Palomar Street # A Wildomar, CA 92595 - USA (Địa chỉ tại P.O.Box 8156 Fountain Valley, CA 92728, USA), sản phẩm do Công ty TNHH Vivabeauty, địa chỉ: Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phân phối độc quyền. Lô sản phẩm có Sibutramin 4,89 mg.
2. Sản phẩm TPCN Siro ngon ngon baby của Công ty Cổ phần Vinapharm, địa chỉ: 132/1 Bàu Cát 1, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà sản xuất: Công ty TNHH ADC - Thới Hưng - phường Long Hưng, quận Ô Môn, Cần Thơ), số lô: 011014, HSD: 210716. Lô sản phẩm không đạt chỉ tiêu: Calci lactate và vi sinh vật.
Đề nghị Ủy ban nhân dân 15 phường tích cực tuyên truyền phổ biến, cảnh báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và người tiêu dùng, kịp thời xử lý và báo cáo về Phòng Y tế Quận 4 khi phát hiện 02 sản phẩm trên lưu thông trên địa bàn quản lý; các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không được kinh doanh 02 loại thực phẩm chức năng không đạt nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;                              
- Chi cục ATVSTP Thành phố;
- TT.UBND Quận 4;
- Ban chỉ đạo và Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP Quận 4;
- Đội QLTT4B;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)


Đoàn Bích Hồng
Thứ Hai, ngày 01 tháng 6 năm 2015

Mỹ phẩm 3 không "bủa vây" vùng ven


Triển khai thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật phòng xét nghiệm sàng lọc HIV


Thông báo thông điệp giáo dục dinh dưỡng năm 2015


Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam


Quyết định xem xét, tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc


Thu hồi tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm


Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Triển khai biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân theo Thông tư 29/2014/TT-BYT của Bộ Y tế

     ỦY BAN NHÂN DÂN
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             SỞ Y TẾ

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2015
Số: 1250/SYT-KHTH

Về việc triển khai biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo Thông tư 29/2014/TT-BYT của Bộ Y tế .
    


Kính gửi: Phòng Y tế quận huyện
Thực hiện Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế về việc qui định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các phòng y tế quận huyện triển khai việc thực hiện biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế cho các cơ sở y tế tư nhân đóng trên địa bàn theo các nội dung và qui định về báo cáo như sau:
1-  Nội dung báo cáo:
Đơn vị thực hiện báo cáo theo các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế về việc qui định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, gồm các biểu mẫu đính kèm:
a)  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không có giường bệnh:
      6 biểu mẫu ghi chép ban đầu. (phụ lục 1)
      6 biểu mẫu báo cáo thống khám chữa bệnh tư nhân. (phụ lục 2)
b)  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giường bệnh: 7 biểu (phụ lục 3)
c)  Phòng y tế quận huyện: 7 biểu (phụ lục 4).
2-  Qui trình báo cáo:
      Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không có giường bệnh thực hiện việc ghi chép vào các biểu mẫu ban đầu theo phụ lục 1 ngay sau khi cung cấp dịch vụ và tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu tại phụ lục 2 để gửi báo cáo cho phòng Y tế quận huyện nơi cơ sở đặt trụ sở.
      Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giường bệnh thực hiện việc tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu tại phụ lục 3 và gửi báo cáo cho Sở Y tế.
      Phòng Y tế quận huyện tổng hợp số liệu theo các biểu mẫu tại phụ lục 4 và gửi báo cáo về Sở Y tế theo qui định.
2-  Thời gian báo cáo:
* Thời gian thực hiện báo cáo: Phòng Y tế quận huyện tổng hợp báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân không có giường bệnh trên địa bàn và gửi báo cáo về cho Sở Y tế mỗi 03 tháng một lần, cụ thể:
      Báo cáo 3 tháng được tính từ ngày 01/1 đến hết ngày 31/3.
      Báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 01/1 đến hết ngày 30/6.
      Báo cáo 9 tháng được tính từ ngày 01/1 đến hết ngày 30/9.
      Báo cáo 12 tháng được tính từ ngày 01/1 đến hết ngày 31/12.
* Thời gian gửi báo cáo:
      Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không có giường bệnh gửi báo cáo cho Phòng Y tế từ ngày 01 đến ngày 5 của tháng đầu quí sau; Phòng Y tế gửi báo cáo về Sở Y tế từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng đầu quí sau, đối với các báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng 01 năm sau đối với báo cáo 12 tháng.
      Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giường bệnh gửi báo cáo về Sở Y tế từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng đầu quí sau, đối với các báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng 01 năm sau đối với báo cáo 12 tháng.
* Thời gian bắt đầu thực hiện công tác báo cáo theo qui định đã nêu trên được tính từ ngày 01/01/2015.
3-  Nơi nhận báo cáo:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Y tế, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo thống kê mới nếu có trở ngại xin liên hệ với phòng Kế hoạch Tổng hợp (số điện thoại 39309.085 hoặc 39309912 gặp số máy lẻ 144) để được hướng dẫn thêm.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trưởng phòng Y tế quận huyện trực tiếp chỉ đạo công tác Thống kê báo cáo theo các nội dung và thời hạn nêu trên.
Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC
-    Như trên;
-    Ban Giám Đốc Sở;
-    Ủy ban nhân dân quận huyện ;
-    Lưu VP, KHTH.
NND (TCL - 60b)                                                                          đã ký   PGS. TS. Nguyễn Tấn BỉnhYêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân nghiêm túc thực hiện nội dung Thông tư 48/TT-BYT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số: 15/PYT
          Quận 4, ngày 30 tháng 01 năm 2015

V/v yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân nghiêm túc thực hiện nội dung Thông tư 48/TT-BYT.

             
                           Kính gửi:
                                          - Phòng khám đa khoa;
                                          - Phòng khám chuyên khoa.


          Thực hiện Công văn số 319/SYT-NVY ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghiêm túc thực hiện nội dung Thông tư 48/2010/TT-BYT.

          Nhằm hạn chế tối đa tình trạng bỏ sót ca dịch không báo cáo, dẫn đến chậm xử lý ổ dịch nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Phòng Y tế quận 4 yêu cầu các Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa trên địa bàn quận 4 thực hiện các nội dung sau:

          1.Thực hiện nghiêm túc Điều 5 Thông tư 48/2010/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm (tham khảo thêm tại hộp thư điện tử ytetynhan@yahoo.com.vn, Password: 39434595 về Thông tư 48/2010/TT-BYT).

          2. Các Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa tổ chức báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm về Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4 (số 2 Lê Quốc Hưng, P12, Q4. Đt: 35392829), hoặc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành Phố, theo đúng mẫu quy định Thông tư 48/2010/TT-BYT (liên hệ Khoa kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm – TTYTDP TP, Đt: 39236122 để được hướng dẫn mẫu báo cáo).

          Đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thực hiện nghiêm túc Thông tư 48/2010/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.      
Nơi nhận:                                                                 


TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Sở Y tế thành phố HCM;
- Thường trực UBND quận 4;
- Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4;
- Lưu: VT.

                                                                                           
                                  
                                     Đoàn Bích Hồng           


Quy định chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người bệnh có thẻ BHYT tại trạm y tế phường hoặc bệnh viện quận

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số: 20 /PYT
          Quận 4, ngày 4 tháng 3 năm 2015

V/v quy định chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người bệnh có thẻ BHYT tại trạm y tế phường hoặc Bệnh viện quận.

             
                           Kính gửi:
                                          - Phòng khám đa khoa;
                                          - Phòng khám chuyên khoa.


          Thực hiện Công văn số 996/SYT-NVY ngày 3 tháng 3 năm 2015 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại trạm y tế phường, xã hoặc Bệnh viện quận, huyện.

          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế phường và trẻ em dưới 6 tuổi được chuyển tuyến khám chữa bệnh kịp thời và hiệu quả; đồng thời tránh gây ra tình trạng quá tải cho bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2. Phòng Y tế quận 4 thông báo đến các Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa các nội dung sau:

          1. Trẻ em dưới 06 tuổi có thẻ BHYT của thành phố Hồ Chí Minh khi điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và các Bệnh viện chuyên khoa: Ung bướu, Chấn thương chình hình, Truyền máu huyết học, Phạm Ngọc Thạch, Tâm thần, Bệnh nhiệt đới, Tim Tâm Đức và Viện tim thành phố Hồ Chí Minh: có trình thẻ BHYT sẽ được hường quyền lợi đúng tuyến.
         
          2. Trường hợp bệnh nhân có thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế phường, hoặc Bệnh viện quận, khi đi khám bệnh tại các Trạm y tế phường trong địa bàn quận đó được xem là đúng tuyến.

          3. Công văn số 996/SYT-NVY ngày 3 tháng 3 năm 2015 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh quy định chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại trạm y tế phường, xã hoặc Bệnh viện quận, huyện có hiệu lực từ ngày 02 tháng 3 năm 2015. Đối với những trẻ em đã điều trị nội trú tại các bệnh viện trước ngày 2 tháng 3 năm 2015 và hiện nay vẫn đang tiếp tục điều trị nội trú thì được hưởng quyền lợi theo quy định tại Công văn này.

         

          Đề nghị các Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.   
Nơi nhận:                                                                 


TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Sở Y tế thành phố HCM;
- Thường trực UBND quận 4;
- Trung tâm Y tế Dự phòng quận 4;
- Lưu: VT.

                                                                                           
                                  
                                     Đoàn Bích Hồng           


Tăng cường quản lý nhà nước trong do lường, đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc khám chữa bệnh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số: 21/PYT
          Quận 4, ngày 13 tháng 3 năm 2015

V/v tăng cường quản lý nhà nước trong đo lường, đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc khám chữa bệnh.

             
                           Kính gửi:
                                          - Phòng khám đa khoa;
                                          - Phòng khám chuyên khoa;
                                         - Các cơ sở kinh doanh kính thuốc.


          Thực hiện Công văn số 1059/SYT-KHTH ngày 5 tháng 3 năm 2015 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý nhà nước trong đo lường, đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc khám chữa bệnh.
          Theo quy định tại Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội và Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 để định lượng hàng hoá, dịch vụ trong mua bán, thanh toán đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường, phải được kiểm định.
          Cụ thề tại Công văn số 212/SKHCN-TĐC ngày 5/2/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý nhà nước về đo lường, đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc khám bệnh, chữa bệnh.
          Phòng Y tế quận 4 đề nghị các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thực hiện nội dung sau:
          1. Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa trên địa bàn quận 4 có sử dụng phương tiện, dụng cụ đo nhóm 2 dùng trong việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ người dân phải tiến hành thực hiện đăng ký kiểm định.
          2. Các phương tiện đo nhóm 2, Văn phòng tổ chức kiểm định và địa chỉ liên lạc bao gồm:
         

TT
Tên phương tiện đo
Tổ chức kiểm định
Địa chỉ
1
- Ap kế lò xo
- Huyết áp kế lò xo
- Nhiệt kế y học thuỷ tinh

- Thuỷ ngân có cơ cấu cực đại
- Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

- Phương tiện đo điện tim
- Phương tiện đo điện não
Viện đo lường văn phòng đại diện phía Nam


48 Yên Thế, Phường 2 Quận Tân Bình (ĐT: 083.844.2226)
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3


49 Pastuer, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
(ĐT: 083.829.4274)
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thành phố HCM
263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
(ĐT: 083.930.7365)
2
- Phương tiện đo tiêu cự kính mắt
- Phương tiện đo độ đục của nước
Viện đo lường văn phòng Đại diện phía Nam
48 Yên Thế, Phường 2 Quận Tân Bình (ĐT: 083.844.2226)

          3. Đề nghị các Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa, các cơ sở kinh doanh kính thuốc thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.
Nơi nhận:                                                                 
TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Sở Y tế thành phố HCM;
- Thường trực UBND quận 4;
- Lưu: VT.

                                                                                           
                                  
                                     Đoàn Bích Hồng