Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015

Giám sát các sản phẩm không đạt chất lượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
 

 Số: 114/PYT

V/v giám sát các sản phẩm
không đạt chất lượng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quận 4, ngày 18  tháng 9 năm 2015

  
Kính gửi:
                   - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4;
- Ủy ban nhân dân 15 phường;
                   - Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng;
  
Thực hiện Công văn số 5166/SYT-TTra ngày 29/7/2015 của Sở Y tế về việc giám sát mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng và chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4 tại Phiếu chuyển số 3824/VP-PC ngày 03/8/2015;
Cục An toàn thực phẩm đã có Thông báo về việc tạm dừng lưu thông đối với 02 loại sản phẩm:
1. Sản phẩm TPCN Docter’s Choice Slim & Slim: Batch No DRC 40911, NSX: 09/01/2014, HSD: 31/8/2017; Nhà sản xuất: Americo Group LLC - 21299 Palomar Street # A Wildomar, CA 92595 - USA (Địa chỉ tại P.O.Box 8156 Fountain Valley, CA 92728, USA), sản phẩm do Công ty TNHH Vivabeauty, địa chỉ: Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phân phối độc quyền. Lô sản phẩm có Sibutramin 4,89 mg.
2. Sản phẩm TPCN Siro ngon ngon baby của Công ty Cổ phần Vinapharm, địa chỉ: 132/1 Bàu Cát 1, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà sản xuất: Công ty TNHH ADC - Thới Hưng - phường Long Hưng, quận Ô Môn, Cần Thơ), số lô: 011014, HSD: 210716. Lô sản phẩm không đạt chỉ tiêu: Calci lactate và vi sinh vật.
Đề nghị Ủy ban nhân dân 15 phường tích cực tuyên truyền phổ biến, cảnh báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và người tiêu dùng, kịp thời xử lý và báo cáo về Phòng Y tế Quận 4 khi phát hiện 02 sản phẩm trên lưu thông trên địa bàn quản lý; các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không được kinh doanh 02 loại thực phẩm chức năng không đạt nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;                              
- Chi cục ATVSTP Thành phố;
- TT.UBND Quận 4;
- Ban chỉ đạo và Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP Quận 4;
- Đội QLTT4B;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)


Đoàn Bích Hồng

Tăng cường phòng chống bệnh Tay chân miệng trong trường học

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số:          /UBND-VX
          Quận 4, ngày       tháng 11 năm 2015

V/v tăng cường phòng chống
bệnh tay chân miệng trong trường học.

                                                     


                      Kính gửi:
-    Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4;
-    Bệnh viện Quận 4;
-    Phòng Y tế Quận 4;
-    Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4;
-    Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4;
-    Trung tâm Văn hóa Quận 4;
-    Ủy ban nhân dân 15 phường.


Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 7606/SYT-NVY ngày 28/10/2015 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng trong trường học, Ủy ban nhân dân Quận 4 có ý kiến chỉ đạo như sau:
          1. Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4:
          Chủ động, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tổ chức vệ sinh trường học, các khoa, phòng hàng ngày; vệ sinh khử khuẩn hàng tuần đối với các dụng cụ, trang thiết bị, đồ chơi của học sinh, vệ sinh cá nhân, hướng dẫn thực hiện rửa tay đúng quy trình trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cách sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định.
          Chỉ đạo Trạm y tế phường phân công người giám sát các hoạt động kiểm soát bệnh Tay chân miệng trong trường học trên địa bàn quản lý.
Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng trên địa bàn Quận 4, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học, chú trọng các nhóm trẻ gia đình, mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo và các trường tiểu học.
2. Phòng Y tế Quận 4:
Tiếp tục vận động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tăng cường tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà cách phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác chẩn đoán, phát hiện ca bệnh, điều trị tích cực, chuyển tuyến kịp thời và thực hiện báo cáo ca bệnh theo quy định.
Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng trên địa bàn Quận 4.
          3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4:
          Chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ và các trường tiểu học tăng cường công tác quản lý chặt chẽ sức khỏe học sinh, trường hợp nghi ngờ, phát hiện sớm ca bệnh, ghi nhận thông tin ca bệnh, cần thông tin ngay cho Trạm y tế địa phương.
           Phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng quận điều tra dịch tễ, xác định ca bệnh, xử lý khử khuẩn ngay nơi có ca bệnh, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong trường học.
4. Bệnh viện Quận 4:
 Sẵn sàng thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời và thông tin ca bệnh về Trung tâm Y tế dự phòng để quản lý ca bệnh và xử lý ổ dịch đúng quy định.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá Quận 4:
Phối hợp ngành y tế tăng cường hoạt động truyền thông phòng chống bệnh Tay chân miệng tại địa phương, tiếp tục tổ chức phát loa lưu động, treo băng rôn tại khu phố, cộng đồng dân cư, khu vực công cộng, khu vực đông người, tuyên truyền vận động người dân phòng bệnh hiệu quả và an toàn.     
6. Ủy ban nhân dân 15 phường:
 Phối hợp các ban ngành, đoàn thể và Trạm Y tế phường tăng cường công tác tuyên truyền đến các nhóm trẻ gia đình, trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học đóng trên địa bàn các biện pháp phòng chống bệnh Tay chân miệng trong trường học đạt hiệu quả./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế Thành phố;
- TT. UBND Quận 4;
- VPUB: CPVP, Th;
- Lưu: Vt, T-     b. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hùng Tấn
                                                                               
Thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2015

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CÁC SẢN PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ
 

 Số: 114/PYT

V/v giám sát các sản phẩm
không đạt chất lượng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Quận 4, ngày 18  tháng 9 năm 2015

  
Kính gửi:
                   - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4;
                   - Ủy ban nhân dân 15 phường;
                   - Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng;
  
Thực hiện Công văn số 5166/SYT-TTra ngày 29/7/2015 của Sở Y tế về việc giám sát mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng và chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4 tại Phiếu chuyển số 3824/VP-PC ngày 03/8/2015;
Cục An toàn thực phẩm đã có Thông báo về việc tạm dừng lưu thông đối với 02 loại sản phẩm:
1. Sản phẩm TPCN Docter’s Choice Slim & Slim: Batch No DRC 40911, NSX: 09/01/2014, HSD: 31/8/2017; Nhà sản xuất: Americo Group LLC - 21299 Palomar Street # A Wildomar, CA 92595 - USA (Địa chỉ tại P.O.Box 8156 Fountain Valley, CA 92728, USA), sản phẩm do Công ty TNHH Vivabeauty, địa chỉ: Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phân phối độc quyền. Lô sản phẩm có Sibutramin 4,89 mg.
2. Sản phẩm TPCN Siro ngon ngon baby của Công ty Cổ phần Vinapharm, địa chỉ: 132/1 Bàu Cát 1, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà sản xuất: Công ty TNHH ADC - Thới Hưng - phường Long Hưng, quận Ô Môn, Cần Thơ), số lô: 011014, HSD: 210716. Lô sản phẩm không đạt chỉ tiêu: Calci lactate và vi sinh vật.
Đề nghị Ủy ban nhân dân 15 phường tích cực tuyên truyền phổ biến, cảnh báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng và người tiêu dùng, kịp thời xử lý và báo cáo về Phòng Y tế Quận 4 khi phát hiện 02 sản phẩm trên lưu thông trên địa bàn quản lý; các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không được kinh doanh 02 loại thực phẩm chức năng không đạt nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;                              
- Chi cục ATVSTP Thành phố;
- TT.UBND Quận 4;
- Ban chỉ đạo và Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP Quận 4;
- Đội QLTT4B;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)


Đoàn Bích Hồng