Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện

    UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
                 PHÒNG Y TẾ
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:       /PYT
  Quận 4, ngày        tháng 10 năm 2016
   
V/v rà soát, thống kê và báo cáo các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện trên địa bàn Quận 4.
                                       Kính gửi: Ủy ban nhân dân 15 phường.

Căn cứ Công văn số 3248/SYT-NVY ngày 22/5/2015 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Thực hiện Công văn số 9557/SYT-QLDVYT ngày 10/10/2016 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với các phòng khám miễn phí thuộc Hội Chữ Thập đỏ tại 24 quận, huyện;
Thực hiện Công văn số 1590/VP-VX ngày 10/10/2016 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với các phòng khám miễn phí thuộc Hội Chữ Thập đỏ tại Quận 4.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, đảm bảo công tác khám chữa bệnh nhân đạo hoạt động đúng theo quy định. Phòng Y tế Quận 4 đề nghị Ủy ban nhân dân 15 phường kiểm tra, rà soát, lập danh sách các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện trên địa bàn (kể cả các phòng khám từ thiện thuộc các tổ chức Hội, Đình, chùa) và gửi về Phòng Y tế trước ngày 26/10/2016 (Đ/c số 18 Đoàn Như Hài, P12, Q4 – Tầng 5) để Phòng Y tế tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.                                                                  
TRƯỞNG PHÒNG

                        Đoàn Bích Hồng


Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
             PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:       /PYT
          Quận 4, ngày        tháng 10 năm 2016
   
V/v rà soát, thống kê và báo cáo các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện trên địa bàn Quận 4.
                                       Kính gửi: Ủy ban nhân dân 15 phường.

Căn cứ Công văn số 3248/SYT-NVY ngày 22/5/2015 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Thực hiện Công văn số 9557/SYT-QLDVYT ngày 10/10/2016 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với các phòng khám miễn phí thuộc Hội Chữ Thập đỏ tại 24 quận, huyện;
Thực hiện Công văn số 1590/VP-VX ngày 10/10/2016 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với các phòng khám miễn phí thuộc Hội Chữ Thập đỏ tại Quận 4.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, đảm bảo công tác khám chữa bệnh nhân đạo hoạt động đúng theo quy định. Phòng Y tế Quận 4 đề nghị Ủy ban nhân dân 15 phường kiểm tra, rà soát, lập danh sách các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện trên địa bàn (kể cả các phòng khám từ thiện thuộc các tổ chức Hội, Đình, chùa) và gửi về Phòng Y tế trước ngày 26/10/2016 (Đ/c số 18 Đoàn Như Hài, P12, Q4 – Tầng 5) để Phòng Y tế tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.                                                                  
TRƯỞNG PHÒNG

                   Đoàn Bích Hồng


Đề Nghi Phòng khám đa khoa báo cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
         PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:       /PYT
          Quận 4, ngày 8 tháng 6 năm 2016

V/v báo cáo số liệu khám, chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2016.

              

                                  Kính gửi:
-         Phòng khám đa khoa Phước An;
-         Phòng khám đa khoa Thiện Minh.
             
Thực hiện Công văn số 5250/SYT-NVY ngày 6/6/2016 của Sở Y tế Thành Phố về việc báo cáo số liệu khám, chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2016.
Đề nghị các Phòng khám đa khoa thực hiện các nội dung sau:
1. Báo cáo đầy đủ chính xác các số liệu khám bệnh, chữa bệnh (không bao gồm số liệu khám sức khoẻ theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế) của đơn vị theo mẫu đính kèm.
- Các số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 và so sánh cùng kỳ năm 2015 được tính như sau:
Đối với số liệu 6 tháng đầu năm 2016: tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 25/6/2016, sau đó các đơn vị ước lượng số liệu đến hết ngày 30/6/2016.
Đối với số liệu so sánh 6 tháng cùng kỳ năm 2015: tính từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 30/6/2015.
2. Các đơn vị tổ chức báo cáo theo (phụ lục 02 đính kèm), gửi báo bằng văn bản và file qua hộp thư điện tử: Sở Y tế Thành Phố, Phòng Nghiệp vụ Y (59 Nguyễn Thị Minh Khai Q1, Mail: tptthuy.syt@tphcm.gov.vn; Phòng Y tế Quận 4 (22-24 Nguyễn Tất Thành P12, Q4, Mail: pyt.q4@tphcm.gov.vn) trước ngày 27/6/2016 (thứ hai). Mẫu báo cáo (file excel) sẽ được gửi qua họp thư điện tử công vụ của đơn vị, nếu không nhận được, đề nghị các đơn vị có thể liên hệ với Ks Trần Phạm Thanh Thuỷ (Đt: 01696833932) để được hướng dẫn.
4. Giám đốc các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu của đơn vị mình; Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế chỉ nhận báo cáo qua hộp thư điện tử tptthuy.syt@tphcm.gov.vn; cơ sở chỉ sử dụng hộp thư điện tử duy nhất và chỉ gửi file excel khi gửi báo cáo qua hộp thư điện tử cho Phòng Nghiệp vụ Y để tránh sai sót trong việc tổng hợp số liệu. Trong hộp thư điện tử của đơn vị, đề nghị ghi rõ họ tên cơ sở, thông tin liên hệ, số điện thoại.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ sở liên hệ Ks Trần Phạm Thanh Thuỷ (Đt: 01696833932) để được hướng dẫn.
Nơinhận:                                                                 

                              TRƯỞNG PHÒNG
                        

- Như trên;
- Sở Y tế TP HCM;
- Thường trực UBND Quận 4;
- Lưu: VT.

                                                      
                                  
                                        Đoàn Bích Hồng        

Đăng ký thực hiện Danh mục kỹ thuật tại phòng khám Thẩm mỹ- Răng hàm mặt - Sản khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________________________


PHIẾU ĐĂNG KÝ
Thực hiện đăng ký danh mục kỹ thuật cho phòng khám chuyên khoa
(Thẩm mỹ, Sản phụ khoa, Răng hàm mặt)


Tên chủ cơ sở: ........................................................................................
Chuyên khoa: ………………………………………………………………
Địa chỉ hành nghề:..................................................................................
................................................................................................................     
Điện thoại: ……………….. Fax: …………… Email: ..…………………...
Đăng ký thực hiện xây dựng danh mục kỹ thuật tại phòng khám theo Công văn 8774/SYT-NVY ngày 10/12/2015 của Sở Y tế TPHCM về việc thực hiện Quy định của Thông tư 43/2013/TT-BYT, gửi về Sở Y tế Thành phố để được phê  duyệt theo Quy định./.

Thời gian đăng ký thực hiện từ 15/11/2011 đến 15/12/20116.
Đồng ý:                                  Không đồng ý: 
Ý kiến cơ sở (nêu rõ lý do không đồng ý):


                                                                    Ngày        tháng       năm 2016
                                                                                     Chủ cơ sở
                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)
Kế hoạch kiểm tra Y-Dươc-Mỹ phẩm tư nhân trên địa bàn Quận 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG Y TẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________
Số: 106 /KH-PYT
Quận 4, ngày 14  tháng 10 năm  2016

KẾ  HOẠCH
Kiểm tra các cơ sở hành nghề Y - Dược - Mỹ phẩm
đợt 2 năm 2016 trên địa bàn Quận 4
______________________________________________________Thực hiện Kế hoạch số 9572/KH-SYT ngày 28/9/2016 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề Y - Dược - Mỹ phẩm đợt 2 năm 2016;
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 4, Phòng Y tế xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm đợt 2 năm 2016 trên địa bàn Quận 4 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, xử lý đúng các vi phạm, góp phần tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về y tế, giữ vững kỷ cương của pháp luật, đưa hoạt động của các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho người hành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Quy chế, Quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
Phân tích đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các cơ sở hành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm, đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về y tế.
Đảm bảo hoàn thành tốt Kế hoạch kiểm tra y tế năm 2016.
2. Yêu cầu:
Thực hiện đúng quy trình và thủ tục kiểm tra, đảm bảo tính khoa học, chính xác, khách quan, công khai, trung thực.
Thực hiện đúng sự phân công, phân cấp, đảm bảo đúng quyền hạn và trách nhiệm kiểm tra, tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm, những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, không gây cản trở cho hoạt động bình thường của các cơ sở, cá nhân là đối tượng kiểm tra, lập biên bản đúng quy định, xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm.
Phối hợp, hỗ trợ kịp thời đoàn kiểm tra chuyên ngành y tế Thành Phố khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra.

Báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm đợt kiểm tra, đề xuất biện pháp quản lý cơ sở  tốt hơn.
          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Đối tượng kiểm tra:
Tất cả các cơ sở hành nghề Y – Dược – Mỹ phẩm đang hoạt động trên địa bàn Quận 4, các cơ sở dịch vụ trong hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân với trọng tâm:
- Các cơ sở chưa được kiểm tra trong năm 2015, và Đợt 1 năm 2016
- Các phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt, da liễu, các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, các thẩm mỹ viện, chăm sóc da có sử dụng và kinh doanh mỹ phẩm, sử dụng trang thiết bị Laser trong chăm sóc da, có thực hiện xăm, phun, xoá sẹo;
- Các phòng khám đa khoa, các cơ sở có triển khai tiêm chủng, Bảo hiểm y tế;
- Đặc biệt chú trọng phát hiện việc cho thuê mượn giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên môn các nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo quá khả năng chuyên môn, quảng cáo không phép;
- Các cơ sở có nhiều vi phạm chậm khắc phục sửa chữa;
- Các cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc;
- Các cơ sở hành nghề không phép, các cơ sở do báo chí, nhân dân phản ánh;
- Phối hợp liên ngành các cơ quan thực hiện kiểm tra các vụ việc có liên quan đến y tế. 
2. Nội dung kiểm tra:
          - Hồ sơ pháp lý, phạm vi hành nghề, nhân sự, niêm yết giá dịch vụ y tế, điều kiện trang thiết bị y tế của cơ sở, thực hiện quy chế vô khuẩn, sát khuẩn, đặc biệt chú ý vấn đề xử lý nước thải y tế…
          - Việc thực hiện quản lý giá thuốc, giá khám bệnh, chữa bệnh, việc thực hiện các quy định về quảng cáo ở các cơ sở y tế.
          - Việc thực hiện các quy chế dược: quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, việc thực hiện nguyên tắc “Thực hành tốt nhà thuốc”.
- Việc thực hiện quản lý mỹ phẩm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế.
- Đối với các cơ sở dịch vụ không do ngành Y tế cấp phép, nhưng trong hoạt động có liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, cần phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan để tổ chức kiểm tra
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:
1. Thành lập đoàn kiểm tra:
  Phối hợp Bệnh viện Quận 4, Phòng Y tế đề cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra hành nghề Y - Dược - Mỹ phẩm để Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn.
          Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề trên địa bàn Quận 4, đề xuất, kiến nghị các hình thức xử lý (nếu có), thống kê, tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá, lập báo cáo kết quả với Sở Y tế về đợt kiểm tra.
2. Tổ chức kiểm tra:
Dự kiến kiểm tra trên 50% số cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền, dược, và kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn Quận 4.
Tham gia họp giao ban định kỳ với các Đoàn kiểm tra do Sở Y tế tổ chức để trao đổi kinh nghiệm, báo cáo kịp thời các vướng mắc.
Đối với cơ sở vi phạm phải xử lý, Đoàn kiểm tra sẽ chuyển biên bản về Thanh tra Sở Y tế trong vòng 07 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, để kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt.
3. Các căn cứ để tiến hành kiểm tra và xử lý:
- Luật Khám bệnh,chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội;
- Luật Dược năm 2005;
- Nghị Định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp quy khác có liên quan.
4. Kinh phí dự trù cho đợt thanh tra:
- Thanh tra Sở Y tế sẽ lập dự trù kinh phí cho đợt kiểm tra.
IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Bước 1: Xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra và Công văn đề nghị cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra chuyên ngành. Thời gian thực hiện: từ ngày 30//9/2016 đến ngày 6/10/2016.
Bước 2: Triển khai thực hiện kế hoạch, nhận Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Sở Y tế Thành Phố, biên bản, tài liệu. Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2016 đến 15/10/2016.
Bước 3: Đoàn kiểm tra tiến hành công tác kiểm tra tại cơ sở theo nội dung kế hoạch, chuyển biên bản các trường hợp vi phạm về Thanh tra Sở Y tế, thời gian thực hiện từ ngày 16/10/2016 đến ngày 31/11/2016.
Bước 4: Thống kê, tổng hợp kết quả, lập báo cáo, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm từ ngày 01/12/2016 đến 15/12/2016.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra các cơ sở hành nghề Y - Dược - Mỹ phẩm đợt 2 năm 2016 trên địa bàn quận 4.


Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                        TRƯỞNGPHÒNG        
-  Thanh tra Sở Y tế,
-  TT.UBND Quận 4,
-  Bệnh viện Q4(để phối hợp);
-  Lưu Vt .       


                                                                                                               Đoàn Bích Hồng

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Triển khai QĐ 4845/QĐ-BYT; QĐ 4883/QĐ-BYT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
         PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số: 141/PYT
          Quận 4, ngày 19 tháng 9 năm 2016

V/v triển khai Quyết định 4845/QĐ-BYT, 4883/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

              

                                  Kính gửi:
-         Phòng khám đa khoa Phước An;
-         Phòng khám đa khoa Thiện Minh.
             
Thực hiện Công văn số 8999/SYT-NVY ngày 13/9/2016 của Sở Y tế Thành Phố về việc triển khai Quyết định 4845/QĐ-BYT của Bộ Y tế; Công văn số 9157/SYT-NVY ngày 16/9/2016 của Sở Y tế Thành phố về việc triển khai Quyết định số 4883/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
Đảm bảo công tác khám chữa bệnh và điều trị đúng theo quy định của Bộ Y tế, Phòng Y tế Quận 4 đề nghị các Phòng khám đa khoa triển khai thực hiện:
1. Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 8/9/2016 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 3232/QĐ-BYT ngày 30/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sốt rét”. (Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 8/9/2016 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét”.
2. Quyết định 4883/QĐ-BYT ngày 12/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em dưới 5 tuổi”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 4776/QĐ-BYT ngày 4/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em”.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ sở liên hệ Phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế số Đt: 39.330.775 để được hướng dẫn.

Nơi nhận:                                                                 

                              TRƯỞNG PHÒNG
                        

- Như trên;
- Sở Y tế TP HCM;
- Thường trực UBND Quận 4;
- Lưu: VT.

                                                     
                                  
                                       Đoàn Bích Hồng        

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Cấp giấy phép hoạt động KCB cho các tổ chức. cơ quan, đơn vị

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số:      /UBND-VX
          Quận 4, ngày     tháng  9  năm 2016


V/v cấp giấy phép hoạt động
khám bệnh, chữa bệnh đối với
hình thức tổ chức cơ sở y tế
của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

                                                    
 
   Kính gửi:
-         Phòng Y tế Quận 4;
-         Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4;
-         Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4.
-         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4.

Căn cứ Công văn số 7437/SYT-QLDVYT ngày 04/8/2016 của Sở Y tế Thành phố về cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;
Căn cứ Nghị định 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh,
Ủy ban nhân dân Quận 4 đề nghị Phòng Y tế Quận 4, phối hợp Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 thực hiện các nội  dung sau:
1. Giao Phòng Y tế Quận 4 phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Nghị định số 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/9/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh của các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.
2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế dự phòng Quận 4 thông báo đến các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, trường học trực thuộc có tổ chức cơ sở y tế của cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, khẩn trương thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Sở Y tế Thành phố cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Phòng Y tế Quận 4 (Số 18 đường Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4; điện thoại 08.39434595) để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;                                                                        
- UBND Thành phố;
- Sở Y tế Thành phố;
- UBND Quận 4: CT, các PCT;
- Ban Tuyên Giáo Quận ủy Quận 4;
-Ban Dân Vận Quận ủy Quận 4;                                                 
- VPUB: CPVP;                                                                         
-Lưu:VT.(T.    b)                                                                                 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Trúc Mai

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Chuẩn thiết yếu cho hoạt động phòng khám đa khoa


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng


Đình chỉ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Hưởng ứng Ngày Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
         PHÒNG Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:       /PYT
          Quận 4, ngày 5 tháng 8 năm 2016

V/v triển khai Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2016.

              

                                  Kính gửi:
-         Phòng khám đa khoa Phước An;
-         Phòng khám đa khoa Thiện Minh;
-         Phòng khám chuyên khoa sản, nhi.
             
Thực hiện Công văn số 7226/SYT-NVY ngày 29/7/2016 của Sở Y tế Thành Phố về việc triển khai Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2016.
Đề nghị các Phòng khám đa khoa, Phòng khám chuyên khoa sản, nhi trên địa bàn Quận 4 thực hiện các nội dung sau:
1. Tích cực hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2016.
2. Tăng cường các hoạt động khám chữa bệnh và tư vấn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ.
3. Hướng dẫn cho các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ và cho con bú đúng, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 24 tháng và cách duy trì nguồn sữa mẹ.
Phòng Y tế đề nghị các cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Y tế (số 18 Đoàn Như Hài, P12, Q4 – Tầng 5) trước ngày 15/8/2016. Phòng Y tế tổng hợp báo cáo về Sở Y tế và Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4./.
Nơi nhận:                                                                 

                              TRƯỞNG PHÒNG
                        

- Như trên;
- Sở Y tế TP HCM;
- Thường trực UBND Quận 4;
- Lưu: VT.

                                                      
                                  
                                         Đoàn Bích Hồng