Thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Thuốc không đạt chất lượng lấy mẫu tại cơ sở


Thông tư 19/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc


Ban hành hướng dẫn bảo quản vắc xin


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Ginkgo Biloba extract 40mg)


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Fexofenadin 120mg)


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (thuốc Đông y Thăng trĩ)


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Levofloxacin 500mg)


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Celecoxib 200mg)


Đình chỉ lưu hành thuốc Pantoprazol 40mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chất lượng


Thứ Bảy, ngày 08 tháng 2 năm 2014

Thuốc không đạt chất lượng được lấy mẫu tại cơ sở loại 2


THU HỒI THUỐC TIÊM TRUYỀN SODIUM BI CARBONATE


Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Roxithromycine


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Diclofen 75mg


Tạm đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Cefpodoxime 200mg


Tạm đình chỉ lưu hành thuốc Tatumcef 2g


Thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Số:   /PYT
          Quận 4, ngày 03 tháng 12 năm 2013
V/v đình chỉ lưu hành mỹ phẩm   không đạt chất lượng.

             
                          Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân 15 phường;
- Các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn quận 4.


Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân quận 4 về việc thực hiện Công văn 7805/SYT-QLD ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Phòng Y tế thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, các nhà thuốc trên địa bàn quận 4 tiến hành kiểm tra, rà soát và khẩn trường thu hồi hai sản phẩm do công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Mỹ phẩm Gia đình, địa chỉ trụ sở chính: 4379 Nguyễn cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TPHCM sản xuất như sau:

- “Familiar keo xịt tóc” chai 200ml, số lô 07A, ngày sản xuất 11/07/2013, hạn dùng 110716, số công bố 001213/10/CBMP-HCM.

- “Familiar mousse tạo kiểu tóc” chai 300ml, số lô 08A, ngày sản xuất 12/09/2013, hạn dùng 120916, số công bố 001214/10/CBMP-HCM.

2. Ủy ban nhân dân 15 phường thông tin rộng rãi trong nhân dân được biết sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

3. Phòng Y tế sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quận 4.


Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG


- Như trên;
- TT UBND quận 4;
- Lưu: VT.

       

                       Đoàn Bích Hồng