Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

XÉT NGHIỆM VÀ KIỂM TRA LAM

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHÒNG Y TẾ                                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

    số: 45/PYT                                             Quận 4, ngày 22 tháng 05 năm 2012
V\v: Xét nghiệm và kiểm tra lam.


                 Kính gửi: Các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn quận 4.
                                          
Thực hiện Công văn số 2522/SYT-NVY ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh về xét nghiệm và kiểm tra lam ký sinh trùng sốt rét.
Phòng y tế thông báo đến các cơ sở hành nghề y tư nhân các nội dung sau :

1. Đối với bệnh nhân có test chẩn đoán nhanh ký sinh trùng sốt rét dương tính, kiểm tra thêm phết máu nhuộm giêm-sa ;

2. Hiện nay, Ký sinh trùng sốt rét P. falciparum kháng với Artermisimine đã xuất hiện tại một số tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng và có nguy cơ lan rộng toàn khu vực, nên đối với bệnh nhân được chẩn đoán dương tính với P.falciparum, cần làm xét nghiệm máu vào ngày thứ 3 (D3) để theo dõi đáp ứng thuốc;

3. Tất cả các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc có test dương tính với P.falciparum phải báo về Trung tâm y tế dự phòng quận 4 (số 2 Lê Quốc Hưng P12, q4 ; điện thoại : 38265949) để quản lý và có hướng dẫn xử lý đúng quy trình.

Phòng y tế đề nghị các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn quận 4 thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Sở y tế TP.HCM;
- TT UBND quận 4;
- TT YTDP quận 4;
- Lưu: Vt.                                                                   Đoàn Bích Hồng

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

THU HỒI VÀ HUỶ BỎ CÔNG VĂN 1419/SYT-QLDVY NGÀY 26/3/2012 CỦA SỞ Y TẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
­­­­------------------------------
Số: 1419 / SYT-QLDVYT
V/v: xác nhận cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng  03 năm 2012


Kính gửi:    Phòng Y tế 24 quận/huyện.

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
Theo quy định về hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề phải có giấy xác nhận quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người hành nghề đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (GCNĐĐKHN) theo quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế với hình thức hành nghề là phòng khám chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế hoặc phòng chẩn trị (phòng khám) không làm việc ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác và chỉ  hành nghề tại các phòng khám tư nhân đã được cấp phép hoạt động.
Theo tinh thần chỉ đạo của Cục Quản lý khám, chữa bệnh tại Hội nghị nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh năm 2012 vào ngày 15/3/2012 của Bộ Y tế.
Sở Y tế đề nghị Trưởng Phòng Y tế của 24 Quận/Huyện thực hiện xác nhận thời gian khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp người hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân tư nhân nêu trên như sau:
1.-Đối tượng xác nhận: người hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân đã được cấp GCNĐĐKHN trên địa bàn với thời hạn được phép hoạt động đến hoặc sau ngày 31/12/2010, hiện tại không hành nghề ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có đơn đề nghị Phòng Y tế xác nhận thời gian thực hiện khám bệnh, chữa bệnh để bổ túc hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
2.-Nội dung xác nhận: (tham khảo nội dung đính kèm).
Sở Y tế đề nghị Trưởng Phòng Y tế 24 Quận/Huyện kiểm tra và thực hiện việc xác nhận thời gian hành nghề cho các đối tượng nêu trên để người đăng ký cấp cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Ban Giám đốc Sở Y tế;
-Lưu: VP, QLDVYT.
                   LMH (26).
GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Thanh

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt chất lượng


HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày…... tháng …. năm  20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
                                                                                                                                                       

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………              
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................... .
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ............................................................................................................................... ..
Giấy chứng minh nhân dân:......................................... Ngày cấp:…………….Nơi cấp:….……..
Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có): ....................................................... ..
Văn bằng chuyên môn: [1].................................................................................................................. …
Phạm vi chuyên môn đề nghị cấp: [2]................................................................................................ …
Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1.
Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn
2.
Văn bản xác nhận quá trình thực hành
……………………………………………………………………………………..
3.
Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp)
4.
Sơ yếu lý lịch.
5.
Hai ảnh 04cm x 06cm, nền trắng chụp không quá 6 tháng.
6.
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám chữa bệnh.
7.
Giấy xác nhận chưa hành nghề khám chữa bệnh tại địa phương thường trú
(chỉ áp dụng cho  người đề nghị không có hộ khẩu thường trú tại Tp.HCM).
8.
Bản cam kết về việc đăng ký cấp CCHN khám bệnh, chữa bệnh (chỉ áp dụng cho  người đề nghị không có hộ khẩu thường trú tại Tp.HCM).
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày…... tháng …. năm  2012.

BẢN CAM KẾT
Về việc đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh


Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Họ và tên (chữ in hoa): ……………………………………………………………………… ……             
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................... ……….
Chỗ ở hiện nay:................................................................................................................................ ……….
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………
Giấy chứng minh nhân dân:......................................... Ngày cấp:…………….Nơi cấp:….……………
Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có): ....................................................... ………
Văn bằng chuyên môn:..................................................................................................................... ………
  Xin cam kết  tới ngày … ….tháng …..năm 2012, Tôi chỉ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề  khám bệnh, chữa bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, không đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh, thành phố khác.
  Thực hiện, nghiêm túc, đầy đủ  các qui định hiện hành về Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản qui phạm pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
  Nếu vi phạm Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)                                                                                                                                                                          Phụ lục 10

...........[3].........................................
.............................[4]......................
Số:          /GXNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     ………….  …………  [5]…, ngày      tháng    năm 2012

GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH

                …………………………......................[6]........................ xác nhận:

Ông/bà (chữ in hoa):............................................................................................................ ………….
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................  …………
Chỗ ở hiện nay: [7] ……………………………………………………………………………….           
Giấy chứng minh nhân dân: ……..………Ngày cấp: ………… …….Nơi cấp: ............. …………..
Văn bằng chuyên môn: [8] ...................................... ………………………Năm tốt nghiệp: ………..
đã thực hành tại..........................[9].................................................... và đạt kết quả như sau:
1. Thời gian thực hành: [10] ................................................................................................. …………
2. Năng lực chuyên môn:  [11] ............................................................................................ ………..
3. Đạo đức nghề nghiệp: [12] .............................................................................................. ..............GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)Dán ảnh màu,
nền trắng

(4cm x 6 cm)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ……………………, Ngày …… tháng ………năm 20…

                       SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên khai sinh: ............................................................................................ Nam/Nữ:............................
- Sinh ngày: .................. tháng ............... năm ....................................................................................................
- Nơi sinh: ...........................................................................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
- Nơi ở hiện nay: .................................................................................................................................................
- Số CMND: ...................................... Ngày cấp................................... Nơi cấp:.............................
- Điện thoại: ........................................................................................................................................................
- Dân tộc: ......................................................... Tôn giáo: .................................................................................
- Trình độ học vấn: .............................................................................................................................................
- Trình độ chuyên môn: ......................................................................................................................................
- Tình trạng sức khoẻ: ........................................................................................................................................
- Can án, kỷ luật  mắc phải từ trước tới nay: ....................................................................................................
- Lý do và thời gian xử phạt: ..............................................................................................................................

TÌNH TRẠNG  GIA ĐÌNH

- Họ và tên cha:.................................................................................................... Năm sinh:............
+ Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................
+ Nghề nghiệp: ............................................................................................................................................  
- Họ và tên mẹ:..................................................................................................... Năm sinh: ............................
+ Chỗ ở hiện nay:  .......................................................................................................................................
+ Nghề nghiệp: ............................................................................................................................................
- Họ tên anh chị em ruột:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


- Họ và tên vợ (chồng):........................................................................................ Năm sinh:.............
+ Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................................................
+ Nghề nghiệp: ............................................................................................................................................
- Họ và tên các con, năm sinh ( đang làm gì, ở đâu?):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH

Từ 18 tuổi tới nay
Công việc, chức vụ, cơ quan/ đơn vị/ cơ sở? ở đâu?

đến tháng........... năm.....................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
........................................................
........................................................   


.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chứng nhận của cơ quan nhà nước nơi làm việc hoặc Uỷ ban Nhân dân xã/phường/ thị trấn nơi cư trú.
                                       Ký tên
                                     (Ghi rõ họ và tên)
[1] Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
[2] Phù hợp với  văn bằng chuyên môn và quá trình  thực hành.
[3] Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
[4] Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
[5] Địa danh
[6] Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
[7] Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú
[8] Ghi theo đơn của người đăng ký thực hành.
[9] Giống như mục 2
[10] Ghi cụ thể thời gian thực hành từ ngày …. tháng …năm….  đến ngày…. tháng ….năm…
[11] Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo chuyên khoa đăng ký thực hành
[12] Nhận xét cụ thể về giao tiếp, ứng xử của người đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và người bệnh.

ĐẶT TẠP CHÍ DƯỢC VÀ MỸ PHẨM TẠI BỆNH VIỆN, NHÀ THUỐC VÀ CÁC PHÒNG KHÁM


Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số: 1882 /UBND-VX
Thành phố HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2012
V/v: Xử lý nước thải y tế tại bệnh viện, phòng khám tư nhân trên địa bàn
thành phố.
                                Kính gửi: Các Bệnh viện, Phòng khám đa khoa,
                                                     Phòng khám chuyên khoa tư nhân
                                                           trên địa bàn thành phố.


          Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
          Thực hiện Nghị Quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, trong đó chỉ tiêu về môi trường của năm 2012 là: “tỷ lệ xử lý nước thải y tế: 100%”.
          Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
          Theo báo cáo của Sở y tế, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 34 bệnh viện tư nhân và hơn 285 phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa tư nhân, trong quá trình hoạt động phát sinh nguồn chất thải lỏng cần phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường – QCVN 28:2010/BTNMT, trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước công cộng theo quy định hiện hành.
          Để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo từ tháng 6/2012, tổ công tác liên ngành (gồm Sở y tế, Chi cục bảo vệ môi trường PC49-công an thành phố) tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở y tế tại thành phố, nếu các cơ sở nào chưa thực hiện xong các hệ thống xử lý nước thải y tế thì nhắc nhở đơn vị thực hiện triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đúng theo quy chuẩn. Đến tháng 9/2012 sẽ kiểm tra lại, nếu cơ sở y tế nào không có hệ thống xử lý nước thải y tế thì buộc tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định của luật môi trường, cho đến khi có đầy đủ hệ thống xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường – QCVN28: 2010/BTNMT, thì mới được tiếp tục cho phép hoạt động.
          Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc các bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa tư nhân trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải y tế đảm bảo đạt quy chuẩn và hoàn thành trong năm 2012 theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên(theo danh sách);
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành Ủy.
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB; CT, các PCT;
- Sở Y tế; Sở Xây dựng;
- Sở tài nguyên và Môi trường;
- Sở kế hoạch và đầu tư;
- Công an thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, ĐTMT
- Lưu: VT.
       
             (đã ký)
                     Hứa Ngọc Thuận