Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Kế hoạch thanh tra các cơ sở hành nghề y, dược mỹ phẩm đợt 1/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG Y TẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________
_____________________________
Số: 08 /KH-PYT
Quận 4, ngày 19  tháng  03  năm  2012.


KẾ  HOẠCH
Công tác thanh tra các cơ sở hành nghề y - dược - mỹ phẩm
đợt I năm 2012 trên địa bàn quận 4
______________________________________________________Thực hiện Kế hoạch số 1140/KH-SYT ngày 13 tháng 03 năm 2012 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về công tác thanh tra các cơ sở hành nghề y - dược - mỹ phẩm đợt I năm 2012.
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận 4, Phòng Y tế lập kế hoạch thanh tra các cơ sở hành nghề y – dược – mỹ phẩm đợt I năm 2012 trên địa bàn quận 4 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tăng cường kiểm tra và phát hiện các cơ sở vi phạm, có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm đưa hoạt động của các cơ sở đi vào nề nếp, góp phần thuận lợi trong công tác quản lý, tăng cường hiệu lực thanh tra nhà nước và giữ vững kỷ cương pháp luật.
 Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người hành nghề biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các Thông tư, quy chế, quy định của ngành;
Phân tích đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn quận, đề xuất kiến nghị và đưa ra những biện pháp phù hợp với thực trạng của cơ sở tại địa phương.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo công tác thanh tra đúng theo quy định nhà nước, mang tính trung thực, khách quan, chính xác. Làm đúng chức năng, nhiệm vụ của thanh tra viên và không lạm dụng quyền hạn gây khó khăn cho hoạt động của các cơ sở.
Tập trung giải quyết những vấn đề quản lý còn tồn tại, những cơ sở cố tình vi phạm, và những vi phạm nặng gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.
Phát huy những mặt tích cực, động viên những điển hình tốt, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm.
Báo cáo sơ tổng kết, rút kinh nghiệm đợt thanh tra.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THANH TRA:

1. Đối tượng thanh tra:

Tất cả các cơ sở hành nghề y, dược, mỹ phẩm đang hoạt động trên địa bàn quận 4, kể cả phòng khám đa khoa, các cơ sở dịch vụ trong hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân với trọng tâm: Các cơ sở chưa được thanh tra trong năm 2011; Các cơ sở có nhiều vi phạm chậm khắc phục sửa chữa; Các cơ sở hành nghề không phép, các cơ sở do báo chí, nhân dân phản ánh; Các phòng  khám đa khoa, chuyên khoa, Phòng khám nha có quảng cáo thực hiện cắm Implant, các cơ sở dịch vụ kính thuốc…

2. Nội dung thanh tra:

- Hồ sơ pháp lý, phạm vi hành nghề, nhân sự, điều kiện của cơ sở.
- Việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật y tế trong đó chú trọng: Quy chế vệ sinh vô khuẩn; Quy chế hồ sơ bệnh án và ghi chép sổ sách; Đặc biệt chú ý việc khám bệnh kê đơn thuốc: bán thuốc đơn thuần hay vừa kê đơn vừa bán thuốc; thuốc còn nguyên vẹn bao bì xuất xứ hay được bẻ vụn, không rõ nguồn gốc; Quy chế kê đơn: ghi tên thuốc không rỏ ràng, không viết tắt, viết tháo, có hàm lượng và chỉ định đường dùng, liều dùng và cách sử dụng.
- Thực hiện các quy định về quảng cáo, niêm yết giá thuốc, giá khám chữa bệnh ở các cơ sở.
- Thực hiện các quy chế dược: Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần…
- Việc thực hiện quản lý mỹ phẩm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế.
- Kiểm tra việc thực hiện thông tư 11/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 31/8/2007 của liên Bộ Y tế - Tài chính – công thương về hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.
- Đối với các cơ sở dịch vụ không do ngành Y tế cấp phép, nhưng trong hoạt động có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân, cần phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan để tổ chức thanh tra.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:

1. Thành lập đoàn thanh tra:

  - Phối hợp Bệnh viện quận 4, Phòng Y tế đề cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra hành nghề y, dược, mỹ phẩm để Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn.
- Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ tổ chức thanh tra các cơ sở hành nghề trên địa bàn quận 4, đề xuất, kiến nghị các hình thức xử lý (nếu có), thống kê, tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá, lập báo cáo kết quả với Sở Y tế về đợt thanh tra.

2. Tổ chức thanh tra:

- Dự kiến thanh tra trên 50% số cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền, dược, và kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn quận 4.
- Họp giao ban định kỳ với các Đoàn thanh tra và các phòng chức năng thuộc Sở để trao đổi kinh nghiệm, báo cáo kịp thời các vướng mắc.
- Đối với cơ sở vi phạm phải xử lý, Đoàn thanh tra sẽ chuyển biên bản về Thanh tra Sở Y tế trong vòng 07 ngày kể từ ngày lập biên bản thanh tra, để kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt.

3. Các căn cứ để tiến hành thanh tra và xử lý:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội.

- Luật Dược năm 2005 và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật dược.
- Nghị định số 96/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh.
- Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với người khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT, ngày 31/8/2007 của Liên Bộ Y tế - Tài chánh - Công thương về hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về giá thuốc dùng cho người.
- Các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp quy khác có liên quan.

4. Kinh phí dự trù cho đợt thanh tra:

- Thanh tra Sở sẽ lập dự trù kinh phí cho đợt thanh tra.

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Bước 1: Công văn đề nghị cử nhân sự tham gia Đoàn thanh tra chuyên ngành. Thời gian thực hiện: từ ngày 19/3/2012 đến ngày 22/3/2012.

Bước 2: Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành. Thời gian thực hiện: từ ngày 26/3/2012 đến ngày 30/3/2012.

Bước 3: Họp triển khai kế hoạch thanh tra. Thời gian thực hiện: từ ngày 2/4/2012 đến ngày 7/4/2012.

Bước 4: Đoàn thanh tra tiến hành công tác thanh tra tại cơ sở theo nội dung kế hoạch. Thời gian thực hiện: từ ngày 9/4/2012 đến ngày 18/5/2012.

Bước 5: Thống kê, tổng hợp kết quả, báo cáo, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Thời gian thực hiện: từ ngày 18/5/2012 đến ngày 01/07/2012.

Trên đây là kế hoạch thanh tra các cơ sở hành nghề y, dược, mỹ phẩm đợt I năm 2012 trên địa bàn quận 4. Phòng Y tế phối hợp với Bệnh viện quận 4 triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra để đợt thanh tra đạt hiệu quả cao.


Nơinhận:                                                           TRƯỞNG PHÒNG                           
-  Thanh tra Sở Y tế,
-  TT.UBND Quận 4,
-  Bệnh viện Q4(để phối hợp);
-  Lưu Vt .       

                                                                                                 Đoàn Bích Hồng

2 nhận xét:

  1. Xin chào các bạn.
    Tôi không có nhận xét về văn bản này. Tôi thấy tình hình nhân lực và cách làm việc của các bạn rất hay. Chúng tôi thì ảm đạm lắm. Mong các bạn đăng thật nhiều thông tin để học hỏi. Xin cám ơn.

    Trả lờiXóa
  2. chúc Phòng y tế hoạt động hiệu quả

    Trả lờiXóa